Klachtenregeling

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school worden in goed onderling overleg tussen betrokkenen opgelost. Bij problemen vindt een open gesprek plaats met betrokkenen. Ter ondersteuning van het gesprek kan men een beroep doen op de directeur, de intern begeleider(s), het schoolbestuur en/of de contactpersoon. Als het niet lukt om tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen kan gebruik gemaakt worden van de klachtenregeling. 

Een contactpersoon is toegankelijk voor iedereen in de school. Bij een contactpersoon kunnen de ouders of leerlingen bijvoorbeeld melden dat men niet tevreden is over de afhandeling van een klacht of een klacht heeft over ongewenste intimiteiten en agressie. De contactpersoon gaat eerst na of de klager getracht heeft de problemen met de betrokkene(n) of met de schoolleiding op te lossen. Als dit niet het geval is, kan eerst voor die weg worden gekozen. Hierbij kan de contactpersoon advies inwinnen  bij  de  vertrouwenspersoon.  Indien  er  geen  oplossing  kan worden  gevonden,  verwijst  de  contactpersoon  de  klager  naar  de vertrouwenspersoon.  De  contactpersonen  zijn: Danny Sandpoort (intern begeleider) en Angelique Onings (leerkracht). 

Hieronder leest u de klachtenregeling op bestuursniveau.

Interne procedure
Wanneer u het niet eens bent met gedragingen of beslissingen van een persoon binnen Lucas Onderwijs, of juist met het nalaten van gedragingen of het niet nemen van beslissingen, dan kunt u een klacht indienen. Bij Lucas Onderwijs is de behandeling daarvan geregeld in een klachtenregeling.

De klachtenregeling is bedoeld voor individuele gevallen. De regeling beschrijft de procedure voor het indienen en behandelen van de klacht. Uitgangspunt is dat de klacht zoveel mogelijk door de betrokken partijen binnen de school of afdeling wordt opgelost.

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. Dat kan per post: Lucas Onderwijs, postbus 93231, 2509 AE Den Haag t.a.v. mevrouw L. Eelkema. U kunt ook mailen naar klachten@lucasonderwijs.nl.

Externe procedure
U kunt voor de afhandeling van een klacht ook direct naar de externe klachtencommissie.Na de interne afhandeling van een klacht door Lucas Onderwijs kunt u ook nog terecht bij de externe klachtencommissie.De scholen voor confessioneel onderwijs (rooms-katholiek, protestants-christelijk, interconfessioneel) en De School in Zandvoort zijn aangesloten bij de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). De scholen voor algemeen bijzonder onderwijs (met uitzondering van De School in Zandvoort) en openbaar onderwijs zijn aangesloten bij Stichting Onderwijsgeschillen. De adressen zijn:

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)                                                                        Postbus 823242508 EH Den Haag                                                                                                              070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)                                                                                              info@gcbo.nl

Stichting Onderwijsgeschillen                                                                                                                Postbus 851913508 AD Utrecht                                                                                                                  030 – 2809590                                                                                                                    info@onderwijsgeschillen.nl

Externe vertrouwenspersonen
Lucas Onderwijs biedt medewerkers, leerlingen, ouders, vrijwilligers en personen die anderszins deel uitmaken van een school de mogelijkheid een gesprek te voeren met een van de externe vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen zijn meneer N. van der Perk en mevrouw J. te Raa.

Wilt u van deze mogelijkheid gebruikmaken? Neem contact op met Liana Eelkema of bel met 070-300 11 55.